wojewoda
marszałek
poznań

Władze

Zakres działania i kompetencje określa Statut Cechu.

 • Walne Zgromadzenie -    jest najwyższym organem Cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania.
 • Zarząd -    jest organem wykonawczym Cechu. Do zakresu jego działania należy kierowanie całokształtem działalności Cechu. Prowadzenie wszystkich sprawy z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów. Zarząd ponosi odpowiedzialność za prawidłową działalność organizacji. Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego Cechu, albo Podstarszego Cechu, albo inne osoby upoważnione przez Zarząd. Do reprezentowania Cechu na zewnątrz Zarząd upoważnił w określonych sprawach również Kierownika Biura Cechu. W skład Zarządu wchodzą:
  Starszy Cechu –     Czesław Stefaniak,
  Podstarszy Cechu –     Zbigniew Banaszak
  Podstarszy Cechu –     Władysław Pajchrowski,
  Sekretarz          –     Waldemar Minta,
  Skarbnik –     Zbigniew Bienert,
 • Komisja Rewizyjna -    jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzecznictwa Sądu Cechowego.
  Skład Komisji Rewizyjnej:
  Przewodnicząca      –     Krystyna Małecka
  Z-ca Przewodniczącej –     Bogusław Troszczyński,
  Członek         –     Damian Mankiewicz.

 • Sąd Cechowy -    za naruszenie statutowych obowiązków Członka Cechu oraz zasad etyki zawodowej lub rzetelnego wykonywania zawodu, Członkowie Cechu podlegaj? odpowiedzialności przed Sądem Cechowym.
  Skład Sądu Cechowego:
  Przewodniczący     –     Grzegorz Rais,
  Członek          –     Stanisław Freyer,
  Członek         –     Wojciech Binder.