wojewoda
marszałek
poznań

Zadania

Do podstawowych zadań Cechu należą:

1.    Utrwalanie więzi środowiskowych.
2.    Szerzenie i utrwalanie podstaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu.
3.    Prowadzenie na rzecz członków działalności:

a)    społeczno – organizacyjnej,
b)    kulturalnej,
c)    oświatowej.

4.    Reprezentowanie i obrona zawodowych interesów członków.

Wyżej wymienione Cech realizuje między innymi przez:
1. Informowanie o obowiązujących przepisach prawnych, a w sprawach ważnych, informowanie wszystkich członków poprzez pocztę elektroniczną lub korespondencję pocztową, telefon itp.
2. Informacje i doradztwo w zakresie bhp, warunków p.poż. sanitarnych, ubezpieczeń społecznych (ZUS) i majątkowych (PZU).
3.    Sporządzanie wystąpień i interwencji, przedstawianie właściwym organom administracji Państwowej opinii dotyczących działalności rzemieślników oraz wniosków w zakresie zapewnienia im środków niezbędnych do realizacji zadań rzemiosła w gospodarce ogólnokrajowej.
4.    Badanie i ocenę warunków pracy warsztatów rzemieślniczych i oddziaływanie na ich poprawę.
5.    Popieranie i rozwijanie postępu technicznego.
6.    Rozpatrywanie skarg na działalność członków.
7.    Propagowanie, organizowanie i nadzorowanie przygotowania zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków i pracowników warsztatów.
8.    Współpraca z władzami oświatowymi i szkołami w zakresie teoretycznego dokształcania uczniów rzemiosła.
9.    Organizowanie szkolenia w zakresie bhp.
10.    Współpracę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie ubezpieczeń członków Cechu.
11.    Wybór delegatów na rzeczoznawców i Członków Komisji działających przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu.
12.    Wybór delegatów do organizacji, do których Cech przystąpił.
13.    Organizację:

a.    akcji wypoczynkowej, sportowej,
b.    wycieczek,
c.    spotkań świątecznych, towarzyskich,
d.    klubów dyskusyjnych,
e.    kół zainteresowań,
f.    pomocy dla emerytów i rencistów byłych członków Cechu,
g.    pomocy dla młodych rzemieślników.

14.    Współdziałanie ze spółdzielniami rzemieślniczymi zrzeszającymi członków Cechu.
15.    Prowadzenie kas wzajemnej pomocy.
16.    Prowadzenie działalności gospodarczej określonej przez Walne Zgromadzenie.