wojewoda
marszałek
poznań

Statut

CECHU ŚLUSARZY I RZEMIOSŁ POKREWNYCH W POZNANIU

(tekst jednolity statutu zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków Cech Uchwałą Nr 7/2017 w dniu 28 czerwca 2017 r.)

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Cech jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła
oraz organizacją pracodawców.

2. Cech posiada osobowość prawną.

3. Cech działa na podstawie ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989r. (Dz. U.
Nr 17/89, poz. 92 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

4. Cech jest terenową strukturą Związku Rzemiosła Polskiego jako reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. 2015 r. poz. 1240) oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004 r. Nr 99, poz. 1001).

§ 2

1. Cech zrzesza na zasadzie dobrowolności przedsiębiorców-rzemieślników wykonujących różne rodzaje działalności gospodarczej w branżach metalowych
i pokrewnych oraz inne podmioty uprawnione do zrzeszania w Cechu na podstawie przepisów ustawy o rzemiośle.

2. Teren działania Cechu obejmuje Rzeczpospolitą Polską, ze szczególnym uwzględnieniem Województwa Wielkopolskiego oraz Państwa Członkowskie Unii Europejskiej

3. Cech może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 3

1. Cech nosi nazwę „Cech Ślusarzy i Rzemiosł Pokrewnych”.

2. Siedzibą Cechu jest Poznań.

§ 4

1. Cech jest, na zasadzie dobrowolności, członkiem Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej
w Poznaniu.

2. Cech może być członkiem innych organizacji.

II. ZADANIA CECHU

§ 5

Do podstawowych zadań Cechu należą:

1. Utrwalanie więzi środowiskowych.

2. Szerzenie i utrwalanie postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu.

3. Prowadzenie na rzecz członków działalności:

a) społeczno – organizacyjnej,

b) kulturalnej,

c) oświatowej.

4. Reprezentowanie i obrona zawodowych interesów członków.

§ 6

Zadania określone w § 5 Cech realizuje między innymi przez:

1. Informowanie o obowiązujących przepisach prawnych, a w sprawach ważnych,
informowanie wszystkich członków poprzez pocztę elektroniczną, korespondencję tradycyjną lub telefonicznie itp.

2. Informacje i doradztwo w zakresie BHP, warunków p. poż. sanitarnych, ubezpieczeń społecznych (ZUS), przepisów podatkowych.

3. Pomoc przy sporządzaniu wystąpień i interwencji oraz przedstawianie właściwym organom administracji publicznej i samorządowej opinii dotyczących działalności rzemieślników.

4. Badanie i ocenę warunków pracy warsztatów rzemieślniczych i oddziaływanie
na ich poprawę.

5. Popieranie i rozwijanie postępu technicznego.

6. Inicjowanie, rozwijanie i promowanie innowacyjności oraz oddziaływanie
na poprawę jakości usług i wyrobów.

7. Rozpatrywanie skarg na działalność członków.

8. Propagowanie, organizowanie i nadzorowanie przygotowania zawodowego
w rzemiośle pracowników młodocianych, zatrudnianych w celu przygotowania zawodowego w przedsiębiorstwach o profilu rzemieślniczym.

9. Organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych dla mistrzów szkolących, członków i ich pracowników.

10. Współpraca z władzami oświatowymi i szkołami w zakresie teoretycznego dokształcania uczniów rzemiosła.

11. Organizowanie szkoleń w zakresie bhp oraz innych w zależności od potrzeb.

12. Wybór delegatów na rzeczoznawców i członków komisji działających
przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu.

13. Wybór delegatów do organizacji, do których Cech przystąpił.

14. Organizację:

a) akcji wypoczynkowej, sportowej,

b) wycieczek,

c) spotkań integracyjnych i okolicznościowych,

d) klubów dyskusyjnych,

e) kół zainteresowań,

f) pomocy dla emerytów i rencistów byłych członków Cechu,

g) pomocy dla młodych rzemieślników.

15. Współdziałanie ze spółdzielniami rzemieślniczymi zrzeszającymi członków Cechu.

16. Prowadzenie działalności gospodarczej, głównie w zakresie wynajmu pomieszczeń oraz w innych dziedzinach w zależności od potrzeb.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA CECHU

§ 7

Członkostwo w Cechu jest dobrowolne.

§ 8

1. Członkami Cechu mogą być:

1) osoby fizyczne zawodowo wykonujące działalność gospodarczą
z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, pracy własnej, w imieniu własnym
i na swój rachunek, jeżeli zatrudniają nie więcej niż 250 pracowników,

2) wspólnicy spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, pracy własnej, w imieniu własnym tych wspólników i na ich rachunek, zatrudniający nie więcej niż 250 pracowników,

3) małżonek lub zstępny osób wymienionych w ust. 1, pkt 1) i 2), jeżeli uczestniczy
w wykonywaniu przez te osoby działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła,

4) osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą nie będące rzemieślnikami zatrudniające nie więcej niż 250 pracowników,

5) Osoby fizyczne, które przeszły na emeryturę lub rentę inwalidzką, jeśli uprzednio byli członkami Cechu przez okres 10 lat.

6) Osoby, które nabyły członkostwo w Cechu na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie niniejszego statutu, zachowują swe uprawnienia członkowskie do czasu ich wygaśnięcia, w wypadkach określonych w tym statucie,

7) osoby prawne wykonujące działalność gospodarczą, jako członkowie wspierający, którzy wyrażają wolę świadczenia pomocy materialnej
i pozamaterialnej na rzecz Cechu.

2. Przedsiębiorcy-rzemieślnicy zatrudniający pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle zobowiązani są być członkami Cechu, jeżeli wykonują działalność gospodarczą na terenie objętym działaniem Cechu i nie są członkami właściwej Izby Rzemieślniczej.

§ 9

1. Wpis na listę członków następuje na podstawie pisemnego wniosku i decyzji Zarządu Cechu o przyjęciu w poczet członków.

2. Decyzja Zarządu winna nastąpić w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

3. O treści decyzji Zarząd zobowiązany jest zawiadomić Wnioskodawcę na piśmie.

4. Od decyzji odmawiającej przyjęcia w poczet członków, Wnioskodawcy przysługuje złożenie odwołania do Walnego Zgromadzenia, w terminie 30 dni
od daty jej doręczenia.

§ 10

1. Dowodami posiadania kwalifikacji zawodowych rzemieślnika (członka Cechu) są:

1) dyplom lub świadectwo ukończenia szkoły wyższej, ponadgimnazjalnej
lub zawodowej szkoły o profilu technicznym, bądź artystycznym w zawodzie odpowiadającym dziedzinie wykonywanego rzemiosła,

2) dyplom mistrza, świadectwo czeladnika, tytułu robotnika wykwalifikowanego,
albo zaświadczenie potwierdzające posiadanie wybranych kwalifikacji zawodowych
w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła.

2. Rzemieślnik obowiązany jest wykazać się innymi dowodami kwalifikacji zawodowych niż określone w ust. 1, jeżeli z przepisów odrębnych ustaw wynika obowiązek posiadania takich kwalifikacji.

§ 11

W przypadku śmierci członka Cechu i podjęciu dalszej działalności przez jego spadkobierców w trybie art. 4, ust. 2-5 ustawy o rzemiośle (Dz.U. Nr 17/89, poz. 92
z późniejszymi zmianami) członkostwo nabywa ta osoba, na której rachunek jest prowadzona działalność gospodarcza.

§ 12

1. Członkowie wymienieni w § 8 ust. 1, pkty 1 – 6, mają prawo do:

1) korzystania z pomocy i świadczeń Cechu w zakresie określonym w § 5 i 6 statutu,

2) wybierania i wybieralności do organów Cechu,

3) zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia działalności Cechu,

4) wnoszenia odwołań do Walnego Zgromadzenia od uchwał Zarządu Cechu, dotyczących praw członka,

5) obecność w obradach organów Cechu przy rozpatrywaniu odwołań stawianych im zarzutów i skarg oraz do udzielania wyjaśnień,

6) wglądu w protokoły Walnych Zgromadzeń i rocznych sprawozdań Zarządu,

7) uzyskiwania od organów Cechu – na Walnych Zgromadzeniach lub innych formach, informacji o działalności Cechu, jego wynikach oraz zamierzeniach,

8) żądania zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. Członkowie wspierający wymienieni w § 8, ust. 1, pkt 7 mają prawo do:

1) korzystania z pomocy i świadczeń Cechu w zakresie określonym w § 5 i 6 statutu

2) zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia działalności Cechu,

3) brać udział w Walnych Zgromadzeniach z głosem doradczym.

§ 13

Bierne prawo wyborcze nie przysługuje w przypadku:

1. Pozbawienia praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego,

2. Pozbawienia prawa wybieralności na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Cechowego,

3. Honorowego członkostwa wymienionego w § 20, ust. 1 i 2,

4. Członkostwa wspierającego wymienionego w § 8, ust. 1, pkt 7,

5. Niepełnoletności Członka,

6. Zalegania w uiszczaniu składek członkowskich za okres ponad 3 miesiące,

§ 14

1. Do statutowych obowiązków członka Cechu należy:

a) stosowanie się do przepisów Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia i uchwał Zarządu Cechu,

b) czynne uczestnictwo w pracach Cechu,

c) regularne opłacanie składki członkowskiej w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie,

d) przestrzeganie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

2. W działalności gospodarczej Członek winien:

a) przestrzegać przepisów prawa obowiązujących przy wykonywaniu rzemiosła,

b) mieć na uwadze godność zawodu i przestrzeganie etyki zawodowej.

§ 15

Członkostwo Cechu ustaje:

1. Na skutek wypowiedzenia przez członka.

2. Skreślenie z listy członków.

3. Wykluczenia spośród członków.

§ 16

1. Okres wypowiedzenia członkostwa wynosi 3 miesiące i musi się kończyć w ostatnim dniu miesiąca.

2. Wypowiedzenie winno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Na wniosek członka Zarząd może skrócić okres wypowiedzenia do 1 miesiąca.

§ 17

1. Skreślenie z listy członków następuje:

a) w przypadku śmierci członka,

b) w przypadku niemożności ustalenia adresu członka lub siedziby warsztatu,

c) w przypadku utraty warunków o których mowa w § 8 niniejszego Statutu.

2. Skreślenie z przyczyny wymienionej w pkt. 1a) następuje ze skutkiem na dzień zgonu.

3. Skreślenie z przyczyn wymienionych w punktach 1b) i 1c) następuje na podstawie uchwały Zarządu,

4. Decyzję Zarządu w sprawie skreślenia z przyczyn określonych w punktach 1b) i 1c) doręcza się członkowi listem poleconym.

5. Od decyzji Zarządu w sprawie skreślenia z przyczyn określonych w punktach 1b)
i 1c) przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia,

§ 18

1. Wykluczenie członka z Cechu może nastąpić w przypadku:

a) naruszenia statutowych obowiązków członka Cechu,

b) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z niskich pobudek.

2. Podstawą wykluczenia członka z Cechu jest uchwała Zarządu.

3. Decyzję Zarządu w sprawie wykluczenia z członkostwa doręcza się członkowi listem poleconym.

4. Od decyzji wykluczającej z członkostwa przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

§ 19

1. Członkowie skreśleni z listy na podstawie § 17, pkt. 1b) i 1c) oraz wykluczeni
na podstawie § 18, ust. 1, mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu w czasie rozpatrywania ich odwołań.

2. O terminie rozpatrywania odwołań Biuro Cechu zobowiązane jest zawiadomić byłych członków na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 20

1. Uchwałą Walnego Zgromadzenia można nadać godność „Honorowego Starszego Cechu” lub „Honorowego Członka Cechu” osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej, które położyły szczególne zasługi dla Cechu i rozwoju rzemiosła.

2. Osoby posiadające tytuły honorowe i nie prowadzące działalności gospodarczej mają prawo brać udział w Walnych Zgromadzeniach z głosem doradczym oraz korzystać ze świadczeń socjalnych i kulturalnych Cechu w zakresie przysługującym członkom.

3. W przypadku wznowienia działalności gospodarczej po uzyskaniu godności „Honorowego Starszego Cechu” lub „Honorowego Członka Cechu”, beneficjentów w/w tytułów obowiązują wszelkie prawa i obowiązki określone w statucie, w tym także regularne opłacanie składek członkowskich.

IV. ORGANY CECHU

§ 21

1. Organami Cechu są:

A. Walne Zgromadzenie

B. Zarząd

C. Komisja Rewizyjna

D. Sąd Cechowy

2. Członek Cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych
w ust 1, pkt B, C i D.

3. Wybory Starszego Cechu oraz członków organów, o których mowa w ust. 1, dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

4. Dla kandydata na Starszego Cechu wymagane jest 10-letnie członkostwo
w Cechu.

5. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.

6. Przy obliczaniu głosów oddanych w głosowaniu tajnym uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale. O kolejności wyboru decyduje większa liczba głosów „za”.

7. Kadencja organów samorządowych trwa 4 lata.

8. Za udział w posiedzeniach organów Cechu z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia, członkowie mogą otrzymać zwrot utraconych zarobków tzw. ekwiwalenty, diety
i zwrot kosztów podróży według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie.

A. Walne Zgromadzenie

§ 22

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Cechu powołanym
do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania.

§ 23

1. Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:

a) uchwalanie statutu i jego zmian,

b) wybór i odwoływanie Starszego Cechu i pozostałych Członków Zarządu, przewodniczących i pozostałych Członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego oraz Zastępców Członków,

c) określanie norm wymiaru składek cechowych i opłat za świadczenia,

d) ustalanie systemu wynagrodzeń pracowników Biura Cechu,

e) ustalanie zasad wypłaty ekwiwalentu, diet i zasad zwrotu kosztów podróży dla członków organów Cechu,

f) uchwalanie planów i programów rozwoju rzemiosła oraz rozliczenia bilansu Cechu,

g) uchwalanie zasad gospodarki finansowej cechu, w tym tworzenia funduszy celowych,

h) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Cechu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej w tych sprawach i udzielanie absolutorium Zarządowi,

i) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,

j) podejmowanie uchwał w związku z oceną pokontrolną działalności Cechu,

k) upoważnianie Zarządu do zaciągania pożyczek oraz zbywania i nabywania środków trwałych, ruchomości Cechu mających wartość historyczną, artystyczną i naukową,

l) uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej, Sądu Cechowego,

ł) nadawanie godności „Honorowego Starszego Cechu” lub „Honorowego Członka Cechu”,

m) rozpatrywanie odwołań Członków Cechu od uchwał Zarządu Cechu,

n) podejmowanie uchwał w sprawie przynależności do innych organizacji,

o) wybieranie delegatów na zjazdy delegatów Związku Rzemiosła Polskiego
i Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu,

p) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji lub połączenia Cechu,

r) podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych do rozpatrzenia przez Zarząd Cechu lub Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu,

s) wybór delegatów do innych organizacji.

2. Walne Zgromadzenie wybiera delegatów, o których mowa w ust. 1, pkt o) na okres kadencji Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.

§ 24

Odwołanie członka zarządu, komisji rewizyjnej lub sądu cechowego – przed upływem kadencji – może nastąpić przez Walne Zgromadzenie na wniosek 1/4 Członków Cechu lub Komisji Rewizyjnej.

§ 25

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej jeden raz w roku, najpóźniej
w ciągu 6-ciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

2. Walne Zgromadzenie zwołuje na podstawie uchwały Zarządu, Starszy Cechu
lub w jego zastępstwie Podstarszy Cechu.

3. Ponadto Zarząd powinien podjąć uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
na żądanie:

a) Komisji rewizyjnej,

b) 1/4 ogólnej liczby Członków Cechu.

4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie
z podaniem celu jego zwołania.

5. W przypadkach wskazanych w ust. 3, Walne Zgromadzenie powinno odbyć się
w ciągu 6 tygodni od daty złożenia żądania. Jeżeli to nie nastąpi Walne Zgromadzenie może zwołać Komisja Rewizyjna.

§ 26

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków listem poleconym 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

2. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zawiadamia się również spółdzielnie rzemieślnicze, których członkiem jest Cech.

3. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział inne zaproszone osoby.

4. W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu należy zamieścić również informacje
o wyłożeniu do wglądu w Biurze Cechu – odpowiednio do porządku obrad następujących materiałów:

a) zamknięcia ubiegłego roku obrachunkowego,

b) sprawozdania Zarządu,

c) projektów podstawowych uchwał,

d) protokołu poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

5. Członkom, którzy zalegają z uiszczeniem składek cechowych powyżej trzech miesięcy należy w zawiadomieniu przypomnieć, że w przypadku nie przedłożenia dowodu zapłacenia zaległych składek będą pozbawieni prawa wybierania
i wybieralności do organów Cechu, a w ostateczności mogą być wykluczeni
z Cechu.

§ 27

1. Walne Zgromadzenie otwiera Starszy Cechu lub Podstarszy Cechu.

2. Walne Zgromadzenie wybiera spośród Członków Cechu prezydium w składzie:

- Przewodniczący,

- Zastępca Przewodniczącego,

- Sekretarz.

3. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo, po uprzednim trzykrotnym upomnieniu, wykluczyć ze zgromadzenia osoby, które nie stosują się do zarządzeń porządkowych.

4. Szczegółowe zasady i tryb obrad Walnego Zgromadzenia określa regulamin.

§ 28

1. Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniami § 26 Statutu jest zdolne
do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych wynosi, co najmniej 1/4 części Członków Cechu, jeżeli statut nie stanowi inaczej.

2. W razie nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia z powodu braku wymaganej liczby obecnych członków, Zarząd obowiązany jest ogłosić przerwę, po czym zwołać ponownie w drugim terminie Walne Zgromadzenie, które jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych.

3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej.

4. Uchwały o uzupełnieniu porządku obrad oraz w sprawach wprowadzonych dodatkowo na porządek obrad wymagają dla swej ważności, co najmniej 2/3 głosów obecnych uprawnionych do głosowania.

5. Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa zmiany statutu.

6. W głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu biorą udział jedynie członkowie Cechu.

§ 29

1. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej.

2. Na żądanie większości obecnych Członków Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.

3. Protokół Walnego Zgromadzenia podpisuje przewodniczący i sekretarz.

B. Zarząd Cechu

§ 30

Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność
za prawidłową jego działalność.

§ 31

1. Zarządu Cechu jest pięcioosobowy, a w jego skład wchodzą; Starszy Cechu,
dwóch Podstarszych, Sekretarz, Skarbnik oraz jeden zastępca członka.

2. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie Starszego Cechu, a pozostałych Członków Zarządu oraz zastępcę członka razem.

3. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż
50% głosów.

4. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera dwóch Podstarszych, Sekretarza
i Skarbnika.

5. Do Zarządu Cechu mogą być wybierani jedynie Członkowie Cechu.

6. Prawo zgłaszania kandydatów do Zarządu przysługuje członkom Cechu.

§ 32

1. W razie ustąpienia lub odwołania Członka Zarządu przed upływem kadencji, w skład Zarządu wchodzi zastępca członka.

2. W przypadku ustąpienia lub odwołania Starszego Cechu, do upływu kadencji zastępuje go pierwszy Podstarszy Cechu.

§ 33

1. Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Cechu, z wyjątkiem zastrzeżonych
do kompetencji innych organów Cechu.

2. Sposób realizacji zadań statutowych, ustanowiony będzie uchwałą Zarządu.

§ 34

1. Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu, a w szczególności:

a) reprezentowanie interesów Członków wobec terenowych organów władzy
i administracji publicznej, organizacji społecznych i gospodarczych,

b) gospodarowanie funduszami i majątkiem Cechu, z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zgromadzenia wskazanych w § 23,

c) zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przygotowywanie wniosków na te zgromadzenia,

d) powoływanie komisji kontroli społecznej i innych komisji spośród Członków Cechu, na okres kadencji Zarządu,

e) realizowanie ustalonych zasad współdziałania ze spółdzielniami rzemieślniczymi,

f) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z kierownikiem biura Cechu
oraz ustalenie wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Kodeksem Pracy,

g) rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków, a zwłaszcza skarg klientów
na niewłaściwe lub nieterminowe wykonywanie zamówień przez Członków Cechu,

h) rozpatrywanie wniosków komisji kontroli społecznej, wydawanie w tych sprawach zaleceń Członkom Cechu oraz występowanie z wnioskami
do właściwych organów,

i) kierowanie wniosków do Sądu Cechowego w sprawach odpowiedzialności zawodowej Członków oraz popieranie tych wniosków przed Sądem,

j) przyjmowanie na Członków Cechu, wykluczanie Członka z Cechu.

§ 35

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się, co najmniej raz na miesiąc.

2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej posiedzenie Zarządu powinno odbyć się w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni do dnia złożenia wniosku.

§ 36

1. Posiedzenia Zarządu Cechu zwołuje Starszy Cechu lub Podstarszy Cechu.

2. O czasie i miejscu posiedzeń Zarządu powiadamiani są na 7 dni przed terminem, wszyscy Członkowie Zarządu.

3. W posiedzeniach Zarządu uczestniczy Kierownik Biura z głosem doradczym.

§ 37

1. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy obecności, co najmniej połowy statutowej liczby Członków, w tym Starszego lub Podstarszego Cechu.

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

3. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia Zarządu.

4. Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu i jego komisji określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

C. Komisja Rewizyjna

§ 38

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu
z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzecznictwa Sądu Cechowego.

2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i dwóch członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród Członków Cechu, na okres kadencji Zarządu.

3. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie Przewodniczącego, a pozostałych Członków razem.

4. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów lecz nie mniej
niż 50% głosów.

§ 39

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a) badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej Cechu z tym że,
na wniosek 1/4 ogólnej liczby Członków Cechu lub Zarządu Cechu – badanie powinno być przeprowadzone w każdym czasie,

b) badanie rocznych sprawozdań finansowych (bilansów) oraz zgłaszanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w tych sprawach,

c) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności,

d) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielanie absolutorium Zarządowi,

e) wydawanie zaleceń Zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

2. Szczegółowe zasady i tryb pracy komisji określa regulamin.

D. Sąd Cechowy

§ 40

1. Sąd Cechowy składa się z Przewodniczącego i dwóch Członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród Członków Cechu na okres Kadencji Zarządu.

2. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie Przewodniczącego Sądu, a pozostałych członków razem.

3. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów lecz nie mnij
niż 50% głosów.

§ 41

Członkowie Cechu podlegają odpowiedzialności przed Sądem Cechowym
za naruszenie:

1. Statutowych obowiązków Członka Cechu określonych w § 14,

2. Zasad etyki zawodowej lub rzetelnego wykonywania zawodu.

§ 42

1. Sąd Cechowy może orzekać następujące kary:

a) upomnienie,

b) naganę,

c) pozbawienie prawa do korzystania z określonych świadczeń Cechu
na okres 1 roku,

d) pozbawienie prawa wybieralności do organów cechowych na okres do 3 lat.

2. W uzasadnionych przypadkach Sąd Cechowy może – niezależnie od orzeczenia kary - wystąpić z wnioskiem do Zarządu o wykluczenie Członka z Cechu.

3. W przypadku rozpatrywania sprawy powstałej wskutek skarg osób korzystających
ze świadczeń rzemieślnika lub skargi spółdzielni rzemieślniczej i uznanie skargi
za zasadną, Sąd niezależnie od orzeczenia kary może zalecić naprawienie wyrządzonej szkody materialnej.

§ 43

1. Od orzeczenia Sądu Cechowego służy odwołanie do Rzemieślniczego Sądu Odwoławczego, działającego przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu,
w ciągu 1 miesiąca od doręczenia orzeczenia.

2. Orzeczenia Rzemieślniczego Sądu Odwoławczego są ostateczne.

§ 44

Wykonanie prawomocnych orzeczeń Sądu należy do Zarządu.

§ 45

Właściwość, zasady i tryb postępowania przed Sądem Cechowym określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków.

V. SEKCJE ZAWODOWE

§46

1. Członkowie Cechu wykonujący jednakowe i pokrewne rzemiosła mogą tworzyć sekcje zawodowe.

2. Zarząd Cechu powołuje sekcje, jeżeli liczba rzemieślników wchodzących w ich skład wynosi, co najmniej 10 osób.

3. Pierwsze zebranie sekcji zwołuje Zarząd Cechu. Zebranie wybiera Przewodniczącego sekcji i jego Zastępcę. Zakres zadań Przewodniczącego sekcji określa Zarząd Cechu. Przewod0niczący sekcji może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Cechu z głosem doradczym.

4. Sekcje powinny określać swoje cele i sposób działania i uzyskać na to zgodę Zarządu.

5. Ewentualne wydatki sekcji pokrywane są w ramach planu finansowego Cechu.

6. Sekcje nie mają uprawnień do występowania na zewnątrz, a opinie swoje
i postulaty przedstawiają Zarządowi Cechu.

7. Do zadań sekcji należy:

a) oddziaływanie na rzemieślników w kierunku zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań społeczno – gospodarczych rzemiosła,

b) prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie etyki zawodowej rzemiosła,

c) wnioskowanie w sprawach rozwoju rzemiosła danego regionu lub zawodów,

d) otaczanie opieką uczniów pobierających naukę zawodu oraz udzielanie pomocy rzemieślnikom prowadzącym nowe zakłady rzemieślnicze.

VI. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ CECHU

§ 47

  1. Środki finansowe Cechu stanowią składki członkowskie, opłaty za świadczenia Cechu, dobrowolne świadczenia rzemieślników, dochody z działalności gospodarczej oraz inne wpływy
  2. Gospodarka finansowa cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalone przez Walne Zgromadzenie Cechu.
  3. Zasadą gospodarki finansowej jest samowystarczalność Cechu.
  4. Wszystkie dochody z działalności Cechu przeznacza się na realizację celów statutowych.

§ 48

Cech uczestniczy w kosztach działalności samorządowo – organizacyjnej Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu przeznaczonych na cele rozwoju rzemiosła, potrzeby oświatowe, społeczno – wychowawcze i socjalne ogółu rzemiosła.

VII. BIURO CECHU

§ 49

1. Na czele biura Cechu stoi Kierownik Biura.

2. Stosunek pracy z kierownikiem zawiera i rozwiązuje Starszy Cechu po zasięgnięciu opinii i w porozumieniu z członkami Zarządu w trybie uchwały w głosowaniu jawnym.

3. Kierownik biura Cechu wykonuje następujące podstawowe zadania:

1) kieruje pracą biura Cechu,

2) zapewnia przygotowanie materiałów i obsługę administracyjną na posiedzenia organów statutowych,

3) czuwa nad wykonaniem uchwał, postanowień organów Cechu,

4) organizuje obsługę i pomoc dla zrzeszonych rzemieślników realizowaną przez
biuro Cechu,

5) zapewnia wykonywanie na podstawie upoważnienia właściwej izby rzemieślniczej , zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem, przygotowania zawodowego
w rzemiośle pracowników młodocianych , zatrudnionych w przedsiębiorstwach członków Cechu ,

6) reprezentuje Cech w trybie określonym w § 52, ust. 2 oraz § 53.

4. Kierownik jest odpowiedzialny za znajomość i przestrzeganie Statutu Cechu oraz obowiązujących przepisów związanych z realizacją zagadnień w zakresie powierzonych zadań.

1. Kierownik Biura bierze udział w obradach Walnego Zgromadzenia oraz
w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

2. Kierownik Biura odpowiada za pracę biura przed Zarządem Cechu.

§ 50

Kierownikiem biura Cechu może zostać osoba posiadająca co najmniej średnie wykształcenie.

§ 51

Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy jest Kierownik Biura Cechu.

VIII. REPREZENTACJA CECHU

§ 52

1. Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego Cechu, albo Podstarszego Cechu, albo inne osoby uprawnione przez Zarząd.

2. Do reprezentowania Cechu na zewnątrz Zarząd Cechu może upoważnić
w określonych sprawach również Kierownika Biura Cechu.

§ 53

1. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków składają Starszy Cechu,
albo Podstarszy Cechu łącznie z Kierownikiem Biura, a w okresie jego nieobecności - łącznie z upoważnionym przez Kierownika Biura pracownikiem biura Cechu.

2. Zarząd Cechu może udzielić Kierownikowi biura Cechu pełnomocnictwa
do dokonywania określonych czynności prawnych, związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Cechu lub jego zakładem, a także pełnomocnictwa
do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

IX. POŁĄCZENIE I LIKWIDACJA

§ 54

1. O połączeniu i likwidacji Cechu decyduje Walne Zgromadzenie członków Cechu,
na którym musi być obecnych co najmniej 3/4 członków Cechu uprawnionych
do głosowania.

2. Połączenie i likwidacja Cechu może nastąpić uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Cechu, jedynie większością 3/4 członków Cechu obecnych
i uprawnionych do głosowania.

3. O przeznaczeniu majątku Cechu decyduje Walne Zgromadzenie jak w ust. 1.