wojewoda
marszałek
poznań

Informacje ekonomiczno - podatkowe 2015

2015-01-04

Podstawowe wskaźniki na 2015 r.

Podatki

1. Skala podatkowa i zryczałtowane koszty uzyskania przychodu w roku 2015.

Skala podatkowa:

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

85 528

18% minus kwota 556,02 zł zmniejszająca podatek

85 528

14 839,02 zł+32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Kwota zmniejszająca podatek: miesięczna – 46,33 zł, roczna – 556,02 zł.

Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku pracy:
a/ pracownicy mieszkający w tej samej miejscowości gdzie znajduje się ich zakład pracy: od jednego zakładu pracy: miesięcznie – 111,25 zł, rocznie – 1335,00 zł, od więcej niż jednego zakładu pracy: rocznie – 2002,25 zł

b/ pracownicy dojeżdżający do pracy z innej miejscowości: od jednego zakładu pracy: miesięcznie – 139,06 zł, rocznie 1668,72 zł, od więcej niż jednego zakładu pracy: rocznie – 2502,56 zł.

2.  Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku dochodowego - 3091 zł.

3.  Kwota przychodów netto za rok 2014 zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych /1,2 mln Euro/ - 5 010 600 zł.

4.  Wartość przychodów za rok 2014 uprawniająca do statusu małego podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych /jednorazowa amortyzacja, kwartalne opłacanie zaliczek i podatku od towarów i usług /1,2 mln Euro/ -     5 015 000 zł.
5.  Wartość środków trwałych od których można dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego /50 tys. Euro/ - 209 000 zł.
6.  Przepisy dotyczące opodatkowania w formie karty podatkowej nie uległy w roku bieżącym zmianie. Zwaloryzowane średnio o 0,4 %  zostały jedynie stawki zryczałtowanego podatku.
7. Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą w 2015 roku skorzystać podatnicy którzy w roku ubiegłym uzyskali przychody z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki w wysokości nieprzekraczającej /150 tys. Euro/ - 626 880 zł. na osobę prowadzącą działalność samodzielnie lub w spółce łącznie przez wszystkich wspólników.
8. Limit zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług w 2015 r. wynosi łącznie 150 tys. PLN z tytułu sprzedaży opodatkowanej wraz z podatkiem VAT za 2014 r.
9. W 2015 roku nadal obowiązują wprowadzone czasowo  podwyższone stawki podatku VAT – 23%, 8% i 5%.
10. Wysokość odsetek :
- 8,00% - wysokość odsetek z tytułu zaległości podatkowych od 9.10.2014 r.
- 6.00% - wysokość obniżonych odsetek od zaległości podatkowych od 9.10.2014 r.
- 8.00% - wysokość odsetek ustawowych od 23.12.2014 r.

Wynagrodzenia i składki
1.  Wysokość miesięcznych składek na ubezpieczenia społeczne w 2015r. za osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą
i osoby współpracujące wynosi:

Lp.

Rodzaj składki

Składka w 2015 r. w zł. za:

styczeń –

marzec

 kwiecień-grudzień

1.

2.

3.

4.

Ubezpieczenie emerytalne /19,52%/

Ubezpieczenie rentowe /8%/

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe /2,45%/

Ubezpieczenie wypadkowe dla przedsiębiorców zgłaszających do ub. społ. nie więcej niż 9 pracowników /1,93%, od 1.IV 2015 - 1, 80%/

463,68

190,03

58,20

45,85

463,68

190,03

58,20

42,76

5.

 Łączna składka na ubezpieczenia społeczne z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

757,76

754,67

6.

Składka na Fundusz Pracy /2,45%/

58,20

58,20

Podstawa naliczania składek to 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2015 roku /3 959 zł./ - 2375,40 zł.
2. Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2015 roku wynosi 1 750 zł., w tym w pierwszym roku pracy/80%/ - 1400 zł.
3.  Wysokość miesięcznych składek na ubezpieczenia społeczne w 2015 r. za osoby po raz pierwszy podejmujące pozarolniczą działalność gospodarczą przez 24 miesiące od dnia jej rozpoczęcia wynosi:

Lp.

Rodzaj składki

Składka w 2015 r. w zł. za:

styczeń-marzec

kwiecień-grudzień

1.

2.

3.

4.

Ubezpieczenie emerytalne /19,52%/

Ubezpieczenie rentowe /8%/

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe /2,45%/

Ubezpieczenie wypadkowe dla przedsiębiorców zgłaszających do ub. społ. nie więcej niż 9 pracowników /1,93%, od 1 IV 2015 1.80%/

102,48

42,00

12,86

10,13

102,48

42,00

12,86

9,45

5.

 Łączna składka na ubezpieczenia społeczne z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

167,47

166, 79

6.

Składka na Fundusz Pracy /2,45%/

---

---

Podstawa naliczania składek to 30% minimalnego wynagrodzenia w 2015 roku /1 750 zł/ - 525 zł,
4.  Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynosi 0,10% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
5.  Wysokość składki zdrowotnej w 2015 roku za osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i osoby współpracujące wynosi  /9% podstawy/ - 279,41 zł. miesięcznie,
z tego do odliczenia  od podatku dochodowego /7,75% podstawy/ - 240,60 zł.

Podstawa naliczenia składki to 75% /3104,57 zł/ przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w IV kw. 2014 r. /4139,42 zł/.

6. Wysokość maksymalnych stawek świadczenia urlopowego oraz odpisów na Zakładowy Fundusz  Świadczeń Socjalnych w 2015 r. podobnie jak w ubiegłym roku nie uległa zmianie - podstawa:  2.917,14 zł

pracownicy pełnozatrudnieni /37,5%/  -  1093,93 zł
pracownicy młodociani zatrudnieni w celu nauki zawodu;

I rok /5%/  - 145,86 zł
II rok /6%/  -  175,03 zł
III rok /7%/  -  204,20 zł
pracownicy zatrudnieni w szczególnie uciążliwych warunkach pracy /50%/  - 1.458,57 zł
emeryci i renciści będący pod opieką zakładu pracy /6,25%/  -  182,32 zł
fakultatywny odpis na zatrudnionych pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu  niepełnosprawności /37,5%+6,25%/  -  1.276,25 zł
Warunki płatności na ZFŚS: odpisy wpłacać należy na wyodrębniony rachunek bankowy w terminie do 30 września 2015 r., w tym – 75% do 1 czerwca 2015 r.

 

7. Wynagrodzenie brutto  pracowników młodocianych (uczniów),

    obowiązujące  w okresie za III 2015 - V 2015: - I rok nauki - 157,71 zł,  - II rok nauki - 197,13 zł, - III rok nauki - 236,56 zł.