wojewoda
marszałek
poznań

Uwaga!!! egzamin czeladniczy i sprawdzający

2016-06-21

Komunikat dla kandydatów zdających egzamin czeladniczy i sprawdzający

Z uwagi na zbliżające się termin zakończenia praktycznej nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy, przypominamy o obowiązku przystąpienia do egzaminu czeladniczego i sprawdzającego, który wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późniejszymi zmianami) oraz podpisanej umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Informujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 października 2005 r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. Nr 215, poz. 820), uczniowie ubiegający się o przystąpienie do egzaminu czeladniczego i odbywający dokształcanie teoretyczne w formie pozaszkolnej powinni składać wnioski na dwa miesiące przed terminem zakończenia praktycznej nauki zawodu, a w przypadku, gdy dokształcanie teoretyczne realizowali w szkole – po zakończeniu zajęć edukacyjnych.

Z wyżej wymienionych względów oraz możliwości skorzystania przez pracodawców z dofinansowania kosztów kształcenia, uprzejmie prosimy o składanie wniosków:


  • do egzaminu czeladniczego w terminie do 15 lipca 2016 r.;
  • do egzaminu sprawdzającego w ostatnim miesiącu trwania przyuczenia do wykonywania określonej pracy. 

Terminowe składanie wniosków przyczyni się do wcześniejszego przystąpienia do egzaminu i uzyskania świadectwa czeladniczego lub zaświadczenia o złożeniu egzaminu sprawdzającego. Posiadanie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zwiększa szansę na zatrudnienie w wyuczonym zawodzie.

Przypominamy również, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późniejszymi zmianami)pracodawca zatrudniający młodocianych opłaca koszty przeprowadzania egzaminów zdawanych w pierwszym wyznaczonym terminie oraz może pokryć również koszty egzaminu poprawkowego.

Obowiązujące opłaty za egzaminy:

  • egzamin czeladniczy - 642 zł
  • egzamin sprawdzający - 214 zł

Do egzaminu zostaną dopuszczone osoby, których wnioski zostaną prawidłowo wypełnione i dostarczone wraz z wymaganymi załącznikami (wykaz załączników jest zamieszczony na druku wniosku). Kandydaci, którzy nie ukończyli zasadniczej szkoły zawodowej w chwili składania dokumentów do egzaminu czeladniczego, muszą dołączyć kserokopię ostatniego świadectwa szkolnego (np. świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej) wraz z kserokopią zaświadczenia potwierdzającego dokształcanie teoretyczne w systemie pozaszkolnym. Podczas zgłaszania się do egzaminu należy przedstawić oryginały wszystkich dokumentów w celu uwierzytelnienia kopii.

W sytuacji, gdy uczeń nie będzie mógł przybyć na wyznaczony termin egzaminu, winien przesłać do Izby w Poznaniu lub do biur Pełnomocników Izby w regionie usprawiedliwienie na piśmie z adnotacją pracodawcy, że został poinformowany o tym fakcie (pieczątka i podpis pracodawcy).

Zachęcamy do pobierania w biurach cechów i Izby bezpłatnych informatorów egzaminacyjnych, które ułatwią przygotowanie się do egzaminu.

Wszystkim tegorocznym kandydatom życzymy powodzenia na egzaminie!

Załączniki do pobrania:

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego

Druk polecenia zapłaty

Iwona Derda